Bank Światowy

17 lutego 2021
Category: Całym Świecie

Co to jest Bank Światowy?

Bank Światowy to międzynarodowa organizacja zajmująca się zapewnianiem finansowania, doradztwa i badań krajom rozwijającym się, aby wspierać ich rozwój gospodarczy. Bank działa przede wszystkim jako organizacja, która stara się walczyć z ubóstwem, oferując pomoc rozwojową krajom o średnich i niskich dochodach.

Obecnie Bank Światowy ma dwa określone cele, które zamierza osiągnąć do 2030 r. Pierwszym jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa poprzez zmniejszenie liczby ludzi żyjących za mniej niż 1,90 dolara dziennie do poniżej 3% światowej populacji. Drugim jest zwiększenie ogólnego dobrobytu poprzez zwiększenie wzrostu dochodu w dolnych 40% każdego kraju na świecie.

Zrozumieć Bank Światowy

Bank Światowy jest dostawcą pomocy finansowej i technicznej dla poszczególnych krajów na całym świecie. Bank uważa się za wyjątkową instytucję finansową, która tworzy partnerstwa w celu ograniczenia ubóstwa i wspierania rozwoju gospodarczego.

Bank Światowy dostarcza kwalifikującym się rządom niskooprocentowane pożyczki, kredyty o zerowym oprocentowaniu i dotacje, a wszystko to w celu wspierania rozwoju poszczególnych gospodarek. Pożyczki dłużne i zastrzyki gotówkowe pomagają w edukacji globalnej, opiece zdrowotnej, administracji publicznej, infrastrukturze i rozwoju sektora prywatnego. Bank Światowy udostępnia również informacje różnym podmiotom poprzez doradztwo polityczne, badania i analizy oraz pomoc techniczną. Oferuje porady i szkolenia zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Kluczowe wnioski
 • Bank Światowy to międzynarodowa organizacja zajmująca się zapewnianiem finansowania, doradztwa i badań krajom rozwijającym się, aby wspierać ich rozwój gospodarczy.
 • Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały założone jednocześnie na mocy Porozumienia z Bretton Woods, mając zasadniczo taki sam cel, aby pomóc międzynarodowym rządom na całym świecie.Bank Światowy rozwinął się i stał się znany jako Grupa Banku Światowego z pięcioma organizacjami spółdzielczymi, czasami nazywanymi Bankami Światowymi.Grupa Banku Światowego oferuje szereg zastrzeżonych produktów i rozwiązań pomocy finansowej dla rządów międzynarodowych, a także szereg opartych na badaniach naukowych liderów w całej gospodarce światowej.Historia Banku Światowego

  Bank Światowy został utworzony w 1944 r. Na podstawie porozumienia z Bretton Woods, które zostało zabezpieczone pod auspicjami ONZ w ostatnich dniach II wojny światowej. Porozumienie z Bretton Woods obejmowało kilka elementów: zbiorowy międzynarodowy system walutowy, utworzenie Banku Światowego oraz utworzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Od momentu powstania zarówno Bank Światowy, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy pracowały wspólnie nad wieloma tymi samymi celami. Pierwotnymi celami zarówno Banku Światowego, jak i MFW było wspieranie krajów europejskich i azjatyckich potrzebujących finansowania w celu sfinansowania powojennej odbudowy.

  Zarówno Bank Światowy, jak i MFW przeżyły wspólny międzynarodowy system monetarny, który był centralnym elementem Porozumienia z Bretton Woods. Prezydent Nixon zatrzymał międzynarodowy system monetarny Bretton Woods w latach 70. Jednak Bank Światowy i MFW pozostały otwarte i nadal prosperowały, udzielając światowej pomocy.

  Siedziba Banku Światowego i MFW znajduje się w Waszyngtonie. Bank Światowy zatrudnia obecnie ponad 10 000 pracowników w ponad 120 biurach na całym świecie.

  Chociaż Bank Światowy nosi nazwę banku, niekoniecznie jest bankiem w tradycyjnym, licencjonowanym znaczeniu tego słowa. Bank Światowy i jego grupy zależne działają w ramach własnych przepisów i opracowują własne, zastrzeżone produkty pomocy finansowej, mając ten sam cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb kapitałowych krajów na arenie międzynarodowej. Odpowiednik Banku Światowego, MFW, ma strukturę bardziej podobną do funduszu kredytowego. Zróżnicowana struktura obu podmiotów i ich oferta produktowa pozwala im na udzielanie różnego rodzaju pożyczek finansowych i wsparcia finansowego. Każda jednostka ma również kilka odrębnych obowiązków służących światowej gospodarce.

  Banki światowe

  Z biegiem lat Bank Światowy rozrósł się z jednej instytucji do grupy pięciu wyjątkowych i spółdzielczych organizacji instytucjonalnych, znanych jako Banki Światowe lub łącznie jako Grupa Banku Światowego. Pierwszą organizacją jest Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), instytucja zapewniająca finansowanie dłużne rządom o średnich dochodach. Drugą organizacją w ramach Grupy Banku Światowego jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), grupa udzielająca nieoprocentowanych pożyczek rządom biednych krajów. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), trzecia organizacja, skupia się na sektorze prywatnym i zapewnia krajom rozwijającym się finansowanie inwestycji i usługi doradztwa finansowego.Czwartą częścią Grupy Banku Światowego jest Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA), organizacja promująca bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się. Piątą organizacją jest Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), podmiot zajmujący się arbitrażem w międzynarodowych sporach inwestycyjnych.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy