Rynek Forex: kto handluje walutą i dlaczego

Rynek Forex: kto handluje walutą i dlaczego
16 października 2020
Category: Które Mogą

Rynek walutowy lub forex jest największym rynkiem finansowym na świecie – większym nawet niż rynek akcji, z dziennym wolumenem 5,1 bln USD w porównaniu z 84 miliardami USD w przypadku akcji na całym świecie, według trzyletniego badania Banku Centralnego w 2016 r. Dotyczącego walut i transakcji OTC rynki instrumentów pochodnych. Witryna cyfrowa, w której jedna waluta jest wymieniana na inną, rynek forex ma wiele unikalnych atrybutów, które mogą być zaskoczeniem dla nowych inwestorów. W tym artykule przyjrzymy się wprowadzającemu forex oraz temu, jak i dlaczego inwestorzy coraz częściej gromadzą się w kierunku tego typu handlu.

Kluczowe wnioski

  • Rynek walutowy (znany również jako FX lub forex) jest globalnym rynkiem wymiany walut krajowych.
  • Uczestnicy rynku wykorzystują forex do zabezpieczania się przed międzynarodowym ryzykiem walutowym i stopy procentowej, do spekulacji na temat wydarzeń geopolitycznych oraz do dywersyfikacji portfeli, między innymi.
  • Głównymi graczami na tym rynku są zazwyczaj instytucje finansowe, takie jak banki komercyjne, banki centralne, zarządzający pieniędzmi i fundusze hedgingowe.
  • Globalne korporacje wykorzystują rynki walutowe do zabezpieczania ryzyka walutowego wynikającego z transakcji zagranicznych.
  • Osoby fizyczne (handlowcy detaliczni) stanowią bardzo niewielką względną część całego wolumenu forex i wykorzystują rynek głównie do spekulacji i handlu jednodniowego.

Co to jest Forex?

Kurs wymiany to cena płacona za jedną walutę w zamian za inną. To właśnie ten rodzaj wymiany napędza rynek forex.

Na świecie istnieje ponad 100 różnych rodzajów oficjalnych walut. Jednak większość międzynarodowych transakcji i płatności na rynku Forex jest dokonywana przy użyciu dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego, jena japońskiego i euro. Inne popularne instrumenty do handlu walutami to dolar australijski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski i dolar nowozelandzki.

Walutą można handlować poprzez transakcje kasowe, kontrakty forward, swapy i kontrakty opcyjne, w których instrumentem bazowym jest waluta. Handel walutami odbywa się na całym świecie w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.

Kto handluje na rynku Forex?

Rynek forex ma nie tylko wielu graczy, ale wiele typów graczy. Tutaj omawiamy niektóre z głównych typów instytucji i handlowców na rynkach forex:

Banki komercyjne i inwestycyjne

Najwięcej waluty znajduje się w obrocie na rynku międzybankowym. To tutaj banki różnej wielkości handlują walutami między sobą i za pośrednictwem sieci elektronicznych. Duże banki mają duży udział w całkowitym wolumenie transakcji walutowych. Banki ułatwiają klientom transakcje na rynku Forex i prowadzą transakcje spekulacyjne z własnych stanowisk transakcyjnych.

Kiedy banki działają jako dealerzy dla klientów, spread bid-ask reprezentuje zyski banku. Spekulacyjne transakcje walutowe są zawierane w celu zarabiania na wahaniach kursów walut. Waluty mogą również zapewniać dywersyfikację portfela.

Banki centralne

Banki centralne, które reprezentują rząd swojego kraju, są niezwykle ważnymi graczami na rynku forex. Operacje otwartego rynku oraz polityka stóp procentowych banków centralnych wpływają w bardzo dużym stopniu na kursy walut.

Bank centralny jest odpowiedzialny za ustalanie ceny swojej rodzimej waluty na rynku Forex. Jest to reżim kursowy, zgodnie z którym jego waluta będzie handlowana na otwartym rynku. Reżimy kursów walutowych dzielą się na zmienne, stałe i powiązane.

Wszelkie działania podejmowane przez bank centralny na rynku walutowym mają na celu ustabilizowanie lub zwiększenie konkurencyjności gospodarki tego kraju. Banki centralne (a także spekulanci) mogą angażować się w interwencje walutowe, aby spowodować aprecjację lub deprecjację swoich walut. Na przykład bank centralny może osłabiać własną walutę, tworząc dodatkową podaż w okresach długich trendów deflacyjnych, która jest następnie wykorzystywana do zakupu obcej waluty. To skutecznie osłabia krajową walutę, zwiększając konkurencyjność eksportu na rynku światowym.

Banki centralne wykorzystują te strategie do uspokojenia inflacji. Robią to również jako długoterminowy wskaźnik dla inwestorów na rynku Forex.

Zarządzający inwestycjami i fundusze hedgingowe

Zarządzający portfelami, fundusze połączone i fundusze hedgingowe stanowią drugą po bankach i bankach centralnych największą grupę graczy na rynku forex. Zarządzający inwestycjami handlują walutami na duże rachunki, takie jak fundusze emerytalne, fundacje i fundusze.

Zarządzający inwestycjami z międzynarodowym portfelem będzie musiał kupować i sprzedawać waluty, aby handlować zagranicznymi papierami wartościowymi. Zarządzający inwestycjami mogą również zawierać spekulacyjne transakcje na rynku Forex, podczas gdy niektóre fundusze hedgingowe zawierają spekulacyjne transakcje walutowe w ramach swoich strategii inwestycyjnych.

Korporacje wielonarodowościowe

Firmy zajmujące się importem i eksportem przeprowadzają transakcje walutowe, aby zapłacić za towary i usługi. Rozważmy przykład niemieckiego producenta paneli słonecznych, który importuje amerykańskie komponenty i sprzedaje gotowe produkty w Chinach. Po dokonaniu ostatecznej sprzedaży chiński juan, który otrzymał producent, musi zostać przeliczony z powrotem na euro. Niemiecka firma musi następnie wymienić euro na dolary, aby kupić więcej amerykańskich komponentów.

Firmy handlują na rynku Forex, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z przeliczaniem walut obcych. Ta sama niemiecka firma mogłaby kupować dolary amerykańskie na rynku spot lub zawrzeć umowę swapu walutowego, aby uzyskać dolary przed zakupem komponentów od amerykańskiej firmy, aby zmniejszyć ryzyko walutowe.

Ponadto zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym może zwiększyć poziom bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych.

Inwestorzy indywidualni

Wolumen transakcji na rynku Forex dokonywanych przez inwestorów detalicznych jest niezwykle niski w porównaniu z instytucjami finansowymi i firmami. Jednak jego popularność szybko rośnie. Inwestorzy detaliczni opierają transakcje walutowe na połączeniu czynników fundamentalnych (tj. Parytet stóp procentowych, stóp inflacji i oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej) oraz czynników technicznych (tj. Wsparcia, oporu, wskaźników technicznych, wzorców cen).

Jak handel na rynku Forex kształtuje biznes

Wynikająca z tego współpraca różnych typów handlowców forex jest wysoce płynnym, globalnym rynkiem, który ma wpływ na biznes na całym świecie. Zmiany kursów walut są czynnikiem wpływającym na inflację, globalne zyski przedsiębiorstw i rachunek bilansu płatniczego dla każdego kraju.

Na przykład popularna strategia carry trade podkreśla, jak uczestnicy rynku wpływają na kursy wymiany, które z kolei mają wpływ na globalną gospodarkę. Handel carry trade, realizowany przez banki, fundusze hedgingowe, zarządzających inwestycjami i inwestorów indywidualnych, ma na celu wychwycenie różnic w dochodach w różnych walutach poprzez pożyczanie walut o niskim dochodzie i sprzedaż ich w celu zakupu walut o wysokim dochodzie. Na przykład, jeśli japoński jen ma niską rentowność, uczestnicy rynku będą go sprzedawać i kupować walutę o wyższym dochodzie.

Kiedy stopy procentowe w krajach o wyższej rentowności zaczynają spadać w kierunku krajów o niższej rentowności, handel carry trade rozwija się, a inwestorzy sprzedają swoje bardziej dochodowe inwestycje. Cofnięcie się handlu jenami może spowodować, że duże japońskie instytucje finansowe i inwestorzy z dużymi zagranicznymi zasobami będą przenosić pieniądze z powrotem do Japonii, ponieważ różnica między dochodami zagranicznymi a dochodami krajowymi maleje. Ta strategia z kolei może skutkować szerokim spadkiem cen akcji na świecie.

Podsumowanie

Jest powód, dla którego forex jest największym rynkiem na świecie: daje każdemu, od banków centralnych po inwestorów detalicznych, potencjalne zyski z wahań kursów walut związanych z gospodarką światową. Istnieją różne strategie, które można wykorzystać do handlu i zabezpieczenia walut, takich jak carry trade, który podkreśla, jak gracze forex wpływają na globalną gospodarkę.

Powody handlu na rynku Forex są różne. Transakcje spekulacyjne – realizowane przez banki, instytucje finansowe, fundusze hedgingowe i inwestorów indywidualnych – są motywowane zyskiem. Banki centralne radykalnie zmieniają rynki walutowe poprzez politykę pieniężną, ustalanie reżimu walutowego oraz, w rzadkich przypadkach, interwencje walutowe. Korporacje handlują walutą na potrzeby globalnych operacji biznesowych i w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem.

Ogólnie inwestorzy mogą odnieść korzyści, wiedząc, kto handluje na rynku Forex i dlaczego to robi.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy