Zaległe dni płatności (DPO)

17 lutego 2021
Category: Mieć Wpływ

Zaległe dni do zapłaty (DPO) to współczynnik finansowy, który oblicza średni czas potrzebny firmie na opłacenie rachunków i faktur innej firmie i dostawcom poprzez porównanie zobowiązań, kosztów sprzedaży i liczby dni, w których rachunki pozostają niezapłacone.

Definicja – Co to jest zaległa płatność za dni (DPO)?

Innymi słowy, DPO oznacza średnią liczbę dni, w ciągu których firma płaci faktury od dostawców i sprzedawców. Zazwyczaj wskaźnik ten mierzy się co kwartał lub co rok, aby ocenić, jak dobrze zarządza się saldami przepływów pieniężnych firmy. Na przykład firma, która spłaca swoje rachunki dłużej, ma dostęp do gotówki przez dłuższy okres i jest w stanie zrobić z nią więcej rzeczy w tym okresie.

Na przykład załóżmy, że firma A kupuje surowce, media i usługi od swoich dostawców na kredyt w celu wytworzenia produktu. Ten kredyt lub zobowiązania nie są należne za 30 dni. Oznacza to, że firma może korzystać z zasobów swojego sprzedawcy i przechowywać gotówkę przez 30 dni. Gotówka ta może zostać wykorzystana na inne operacje lub w nagłych wypadkach podczas 30-dniowego okresu płatności. DPO bierze pod uwagę średnią wszystkich zobowiązań, które są należne w danym momencie i porównuje je ze średnią liczbą dni, za które będą musiały zostać zapłacone.

Znaczenie DPO staje się oczywiste. Firma z wysokim IOD może przeznaczyć swoją gotówkę na działania produkcyjne, takie jak zarządzanie operacjami, wytwarzanie większej ilości towarów lub zarabianie na odsetkach, zamiast płacić swoje faktury z góry.

Przyjrzyjmy się równaniu i sposobowi obliczenia DPO.

Formuła

Formuła zaległych dni do zapłaty jest obliczana poprzez podzielenie zobowiązań przez wyprowadzenie kosztów sprzedaży i średnią liczbę zaległych dni. Oto jak wygląda równanie:

Zaległe dni płatności = [Accounts Payable / (Cost of Sales / Number of days)]

Obliczenie DPO składa się z dwóch trzech różnych terminów.

Zobowiązania – jest to kwota, jaką firma jest winna sprzedawcy lub dostawcy za zakup na kredyt. Tę całkowitą liczbę można znaleźć w bilansie.

Koszt sprzedaży – jest to całkowity koszt poniesiony przez firmę na wytworzenie produktu lub doprowadzenie produktu do poziomu, na którym może on zostać sprzedany klientowi. Obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie, takie jak koszty surowców, mediów, kosztów transportu i czynszu bezpośrednio związane z produkcją. Można to znaleźć w rachunku zysków i strat firmy.

Liczba dni – jest to rzeczywista liczba dni, w których konto jest płatne i koszt sprzedaży (na przykład 365 dni).

Spójrzmy na przykład DPO.

Przykład

Ted jest właścicielem producenta odzieży, który kupuje materiały od kilku dostawców. Pod koniec roku jego zobowiązania w bilansie wyniosły 1 000 000 USD. Średnio każdego dnia płacił 15 000 USD (5475 000 USD / 365 dni) faktur. Ted obliczyłby swojego DPO w ten sposób:

Oznacza to, że Ted opłaca swoje faktury średnio 67 dni po ich otrzymaniu.

Teraz uczyńmy przykład nieco bardziej skomplikowanym i uwzględnij pieniądze, które Ted będzie zbierał od klientów. Oto kilka warunków z jego ostatnich zakupów od dostawców i sprzedaży klientom.

  • Zobowiązania: 100 $
  • Termin płatności: 10 dni
  • Należności od sprzedaży na rzecz klientów: 100 USD
  • Termin płatności: 5 dni

W powyższym, nieco uproszczonym przykładzie, zakładamy, że Ted musi zapłacić 100 USD swoim dostawcom w ciągu 10 dni, a 100 USD od swoich klientów otrzyma w ciągu 5 dni. Zatem wpływ netto tych transakcji będzie polegał na tym, że firma może zatrzymać 100 USD przez 5 dni. Hipotetycznie, jeśli oprocentowanie wynosi 1 procent, to w ciągu 5 dni firma może zarobić 1 dolara (1% ze 100 dolarów w 5 dni), nie obciążając nawet swoich klientów marżą (pamiętajcie, że firma kupiła towar za 100 dolarów i sprzedała gotowy produkt za w tej samej cenie).

Istnieje kilka czynników, które określają poziom DPO, z których najważniejsze to:

1) Rodzaj branży

2) Pozycja konkurencyjna firmy – Lider rynkowy o znaczącej sile nabywczej może negocjować korzystne warunki ze swoim dostawcą, aby mieć bardzo wysokiego IOD.

3) Konkurencyjność – jeśli jest wielu dostawców z niewielkim zróżnicowaniem, to będą musieli zaoferować dłuższy cykl płatności, aby pozyskać biznes od klienta.

Ostatecznie DPO może zależeć od umowy między sprzedawcą a firmą. Sprzedawca może oferować rabaty za wcześniejszą płatność. W takim przypadku firma będzie musiała rozważyć opcję zatrzymania gotówki w porównaniu z skorzystaniem z rabatu.

Spójrzmy na przykład z prawdziwego świata

Rozważmy przypadek Wal-Mart i Tesco. Ci giganci detaliczni mają znaczącą pozycję rynkową, co pozwala im negocjować lepsze oferty ze swoimi dostawcami i płacić tak późno, jak to możliwe. W przypadku Wal-Mart DPO wahał się około 38-39 dni przez ostatnie 3-4 lata, co sugeruje, że Wal-Mart może zazwyczaj płacić swoim dostawcom po ponad miesiącu pozyskiwania od nich produktów. Z drugiej strony Tesco ma DPO

60 dni, co oznacza dwumiesięczne opóźnienie w płatnościach dla dostawców. Dni do spłaty (jednostka – liczba dni)

Analizy i interpretacji

DPO to ważny wskaźnik finansowy, na który zwracają uwagę inwestorzy, aby ocenić efektywność operacyjną firmy. Wyższy IOD oznacza, że ​​firma dłużej płaci swoim dostawcom niż firmie z mniejszym IOD. Firmy z wysokimi DPO mają zalety, ponieważ są bardziej płynne niż firmy z mniejszymi DPO i mogą wykorzystać swoją gotówkę na krótkoterminowe inwestycje.

Wysoki stosunek ma też wady. Sprzedawcy i dostawcy mogą się wściekać, że nie otrzymują wcześniejszej zapłaty i odmawiają prowadzenia interesów z firmą lub odmawiają udzielania rabatów. Zaległe dni do zapłaty wyznaczają granicę między poprawą przepływów pieniężnych firmy a utrzymaniem zadowolenia dostawców.

Ważne jest, aby zawsze porównywać inspektora ochrony danych firmy z innymi firmami z tej samej branży, aby sprawdzić, czy firma ta płaci swoje faktury zbyt szybko lub zbyt wolno. Jeśli firma płaci faktury w ciągu 20 dni, a branża płaci je w 45 dni, firma jest w niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie jest w stanie wykorzystać swojej gotówki tak długo, jak inne firmy w tej branży. Może chcieć wydłużyć okresy płatności, aby poprawić swoje przepływy pieniężne, o ile nie oznacza to utraty rabatu za wcześniejszą płatność lub zepsucia relacji z dostawcami.

Mówiąc o Wal-Mart, ma DPO 39 dni, podczas gdy średnia branżowa to na przykład 30 dni. Może to oznaczać, że Wal-Mart był w stanie negocjować lepsze warunki z dostawcami w porównaniu z szerszą branżą. Musimy uważać przy wyborze rówieśników do porównania. DPO może mieć wpływ na asortyment produktów (na przykład Amazon może mieć bardzo wysoki DPO ze względu na jego historyczną działalność związaną z książkami, które mają zwykle dłuższy cykl płatności).

Inwestorzy porównują również obecnego IOD z historycznym zakresem firmy. Stały spadek liczby inspektorów może sygnalizować zmianę asortymentu produktów, zwiększoną konkurencję lub zmniejszenie siły nabywczej firmy. Na przykład Wal-Mart historycznie miał IOD nawet 44-46 dni, ale wraz ze wzrostem konkurencji (zwłaszcza w sprzedaży detalicznej online) był zmuszony złagodzić warunki z dostawcami.

Objaśnienia i przestrogi dotyczące użytkowania

Firma musi zachować delikatną równowagę w doskonaleniu DPO i nie naciskać zbytnio na swojego dostawcę, aby całkowicie zepsuć relacje. Firma może zastosować kilka technik doskonalenia inspektora ochrony danych, a tylko kilka z nich

1) Identyfikacja produktów z najkrótszym DPO i sformułowanie sposobów ulepszenia DPO tego produktu poprzez renegocjację z dostawcą lub zmianę dostawców

2) Zmień asortyment produktów

3) Wewnętrzna restrukturyzacja zespołu operacyjnego w celu poprawy wydajności płatnego przetwarzania.

Podsumowując, zaległe dni płatne (DPO) są kluczowym miernikiem do analizy efektywności operacyjnej firmy i mogą stanowić ważne źródło generowania dodatkowych zwrotów dla inwestorów, ale zawsze należy je rozpatrywać w odniesieniu do branży i asortymentu produktów. Na przykład to, że jedna firma ma wyższy wskaźnik niż inna firma, nie oznacza, że ​​firma działa wydajniej. Niższa firma może otrzymywać korzystniejsze rabaty za wcześniejszą wypłatę niż inna firma, dlatego zawsze wcześniej płaci swoje rachunki.

Ważne jest, aby o wszystkich tych kwestiach pamiętać podczas analizy wskaźnika spłaty zaległych dni.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy